Riktlinjer/Plan/Policy

RIKTLINJER OCH PLAN AVSEENDE LIKABEHANDLING, MÅNGFALD, KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING SAMT MOBBNING.

Gyllene regel: Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad!

Våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering, främlingsfientlighet och trakasserier.

Vår verksamhet ska bestå av en mix av olika erfarenheter och kunskaper. Vårt arbetsklimat skall kännetecknas av tillvaratagande av inre och yttre olikheter. SKF Etiska Riktlinjer: ”Alla medarbetare skall behandlas rättvist och med respekt oavsett etniskt ursprung, kön, ålder, nationalitet, funktionsnedsättning, kast, religion, sexuell läggning, medlemskap i facklig organisation eller politisk tillhörighet.”

Elever och personal på SKF Tekniska Gymnasium skall känna sig trygga i skolan, ingen skall bli utsatt för diskriminering, kränkande behandling eller mobbning. Här gäller noll-tolerans. Därför ska vi arbeta förebyggande och det gör vi genom att:

  • Acceptera och respektera varandra
  • Lyssna på varandra
  • Vara artiga och använda ett vårdat språk
  • Iaktta samma uppförande på nätet som i samvaro med andra
  • Reagera på oacceptabelt beteende och om någon är ledsen
  • Aldrig acceptera våld eller hot i någon situation
  • Ta upp dessa frågor på KLM och på skolkonferenser under läsåret för att få förståelse för vad kränkning, diskriminering eller mobbning är.

Handlingsplan: Den som känner sig kränkt anmäler detta snarast möjligt till klassledare, rektor eller annan personal. Vem som helst kan göra anmälan då man märkt att någonting skett som känns fel. Alla skall reagera på ett otrevligt beteende. Rektor skall alltid vara informerad men kan delegera ansvar. Från punkt 5 är rektor alltid direkt ansvarig.

1) Anmäl händelse och berätta vad som skett.

2) Under samtalet bestäms om nästa steg och uppföljning. Det är viktigt att den som anmäler vet att sekretess (tystnadsplikt) gäller. Ingen skall behöva vara rädd för att ens namn blir känt.

3) Den som kränkt/mobbat/diskriminerat blir kallad till samtal. Beroende på vad som skett beslutas om målsman skall kopplas in, om t ex kurator skall kontaktas, om och hur vidare samtal skall läggas upp för att handlingen inte skall upprepas och slutligen hur man går vidare för att den om blivit kränkt/mobbad/diskriminerad skall känna sig trygg.

4) Det är viktigt att båda parter får komma till tals och att händelsen noggrant följs upp. Stöd kan behövas under viss tid.

5) Om ingen förändring sker efter de första samtalen utdelas en skriftlig varning och för omyndiga elever kopplas alltid målsman in. En polisanmälan kan bli nödvändig.

6) Allting skall dokumenteras skriftligt.

Handlingsplan vid hot och våld: Hot och våld får inte förekomma på SKF Tekniska Gymnasium eller på SKC. Alla har skyldighet att agera för att förebygga hot och våld och också att anmäla direkt om det förekommer. Med våld menas fysiskt eller psykiskt övergrepp mot en individ. Med hot menas en varning om möjligt fysiskt eller psykiskt övergrepp mot en individ. Knivar och andra vapen är inte tillåtna på skolan och får beslagtas. Skåpen tillhör skolan och kan vid misstanke genomsökas av skolans personal. Försök att stoppa den akuta händelsen men undvik personligt risktagande. Tillkalla hjälp. Ta hand om den som drabbats, uppsök ev skolhälsovården. Ta kontakt med klassledare och rektor om det som inträffat och lämna över. Klassledare/rektor informerar inblandade målsmän. Utredning av det som skett genom samtal äger rum. Ev polisanmälan. Rektor tar beslut om akut avstängning, vid längre bestämmer skolans Styrgrupp. All personal informeras så snart som möjligt av rektor. Rektor informerar direkt eller genom klassledare eleverna. Viktigt att detta sker snarast och med samma information för att undvika ryktesspridning. Det inträffade skall dokumenteras och anmälas som tillbud eller arbetsskada. Vid behov inrättas en krisgrupp. Inom en vecka efter händelsen skall uppföljning ske. Ytterligare uppföljning inom två månader efter händelsen.