Rutiner vid frånvaro

NÄRVAROFRÅGOR

Vi tycker att närvaron är viktig för att utbildningen för var och en av våra elever ska bli så bra som möjligt. Varje elev har rätt att uppnå det resultat som är bästa möjliga för honom/henne och då spelar närvaron och delaktigheten en avgörande roll för skolresultaten. SKF vill främja elevernas närvaro och poängterar dess betydelse i elevgratifikationen.

Skollagen (2010:800), Gymnasieförordningen (2010:2039) och CSN:s regler kring skolk och ogiltig frånvaro är de lagar och förordningar som  styr rutinerna kring frånvaro.

FRÅNVARORUTINER

Vi rapporterar dagligen i Skola 24. Information går hem till respektive elev förutsatt att e-postadress finns. Undervisande lärare för in frånvaro senast kl 16.30 varje dag och klassledarna har ansvar för att kontaktuppgifterna till elevernas vårdnadshavare stämmer. Om e-postadress inte finns måste klassledaren ringa eller skicka sms till vårdnadshavaren.

Elevens vårdnadshavare skall rapportera frånvaro till dess eleven fyllt 18 år. Mellan varje elev, vårdnadshavare och skolan skall finnas en överenskommelse om hur rapportering skall ske efter det att eleven blivit myndig. Klassledaren har ansvar för att ök finns.

Sjukdom rapporteras till skolan varje dag, alternativt anmäls sjukskrivning under ett antal dagar. Läkarintyg fordras efter en vecka. Sjukanmälan sker till klassledare via sms eller telefon eller direkt till skolans expedition.

Annan frånvaro skall anmälas i förväg och särskilda blanketter finns för detta i lärararbetsrummet. Ledighet upp till 5 dagar totalt beviljas av klassledaren därefter är det rektor som beslutar. Lärarnas rekommendationer spelar alltid stor roll, elevens studieresultat och övriga närvaro är av stor vikt för godkännandet.

CSN (All otillåten frånvaro är skolk)

Skolan skall rapportera till CSN om en elev skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om eleven åker på semester utan att skolan har godkänt det. Finns det särskilda skäl för frånvaron gör skolan en bedömning om rapportering sker eller inte.

ATT FÅNGA UPP PROBLEM MED FRÅNVARO I TID

Frånvaro är ofta ett tidigt tecken på att någonting är fel och ju tidigare detta uppmärksammas ju bättre är det för eleven.

Så här arbetar vi för att ha kontroll över elevernas närvaro:

  • Klassledarna har den samlade kunskapen om en elevs frånvaro genom Skola 24. Varje vecka gör de en rutinmässig genomgång av hur det ser ut i klassen och för de enskilda eleverna.
  • När det förekommer skolk, d v s frånvaro som inte är anmäld, är den första åtgärden att direkt ta kontakt med eleven i fråga och påpeka att frånvaron är känd och inte tillåten.
  • Upprepas frånvaron trots samtalet skall vårdnadshavare kontaktas direkt.
  • Om det fortfarande inte sker någon förändring skall rektor informeras och man skall göra en första åtgärdsplan. Man gör en bedömning om skolhälsovård/kurator eller någon annan ska kopplas in. Allt som görs kommuniceras med eleven i fråga.
  • Eventuellt kallas till ett möte och klassledare och rektor beslutar tillsammans vilka som skall delta. Här fattas beslut om CSN-anmälan och ny åtgärdsplan upprättas.
  • Uppföljning ska ske enligt en överenskommen tidsplan.